aftrek van onderhoudsgeld


Fiscale aftrek van onderhoudsgeld

Betaalde onderhoudsgelden geven recht op aftrek in de personenbelasting, en dit kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren. Om van de aftrek te kunnen genieten, moet men wel een aantal voorwaarden respecteren.

aftrekbare sommen 2a68f843203a8556c1496d2493df7461

80% van het betaalde onderhoudsgeld is aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen. Op dat afgetrokken bedrag betaalt de onderhoudplichtige dus geen personenbelasting.

Er kan enkel sprake zijn van deze aftrek voor zover de onderhoudsgelden betaald werden ten voordele van een kind dat geen deel uitmaakt van het gezin van degene die het onderhoudsgeld verschuldigd is. Met andere woorden: dit fiscaal voordeel is niet cumuleerbaar met het voordeel van kinderen ten laste. Om van dat voordeel te genieten is het immers noodzakelijk dat het kind net wél fiscaal deel uitmaakt van uw gezin.

De aftrek van onderhoudsgeld is ook niet combineerbaar met het fiscaal co-ouderschap. Het ene sluit het andere uit. De onderhoudsplichtige co-ouder dient dus fiscaal de meest voordelige keuze te maken…

voorwaarden voor fiscale aftrek

De aftrek wordt toegestaan voor onderhoudsbijdragen die betaald zijn in het kader van een wettelijke onderhoudsverplichting. De onderhoudsverplichting van ouders ten aanzien van hun kinderen is ingeschreven in ons Burgerlijk Wetboek, dus daarover bestaat geen discussie.

Verder geldt de aftrek ook enkel voor ‘regelmatig betaalde’ onderhoudsbijdragen. De betalingen moeten op zich een periodiek karakter hebben (behoudens voor wat betreft bijdrage in onvoorziene en buitengewone kosten van de kinderen) en moeten bovendien stipt betaald zijn. Een onderhoudsplichtige die de verschuldigde bijdrage te laat betaalt, verliest zijn recht op fiscale aftrek. Een vertraging in betaling van maximaal 3 maanden wordt door de fiscus door de vingers gezien, maar nadien verliest men onherroepelijk het recht op aftrek voor de laattijdige betalingen.

Moeten de afspraken over het onderhoudsgeld schriftelijk zijn vastgelegd? Nee, in principe niet. Maar het uitgangspunt blijft steeds dat de belastingplichtige die het voordeel van de aftrek inroept, ook moet bewijzen dat hij daarvoor in aanmerking komt. Op basis van een schriftelijke ouderschapsovereenkomst of scheidingsakkoord zal dit bewijs natuurlijk veel gemakkelijker te leveren zijn. Het is dus absoluut aan te raden dat de afspraken over de bijdrage in onderhoudskosten duidelijk schriftelijk worden vastgelegd.

Kindrekening

Een kindrekening is een rekening op naam van beide ouders waarop bepaalde sommen worden gestort die dienen voor de betaling van de verblijfsoverstijgende kosten ( enkel de gewone, of ook de buitengewone verblijfsoverstijgende kosten).

Elke ouder stort maandelijks een bepaald bedrag op de rekening, en ook het kindergeld of bijvoorbeeld de tussenkomst van de mutualiteiten voor doktersbezoeken van de kinderen kunnen op deze rekening worden gestort. Vervolgens kan elke ouder dan betalingen ten behoeve van de kinderen uitvoeren vanuit deze rekening.

De rekening staat op naam van beide ouders, waardoor elk van hen een duidelijke inzage heeft in de gedane uitgaven en het saldo op de rekening.

De sommen die wijze van onderhoudsbijdrage worden gestort op de kindrekening, zijn eveneens fiscaal aftrekbaar voor de ouder die de kinderen niet ten laste heeft staan.

Verder verwijs ik graag naar een aantal nuttige tips voor een goed gebruik van de kindrekening.

Fiscale optimalisatie

Naast het uitwerken van een systeem ter betaling en verrekening van de kosten van de kinderen, is het ook belangrijk om oog te hebben voor de fiscale optimalisatie van de financiële regeling voor kinderen in regelingsaktes of ouderschapsovereenkomsten.

Voor vragen of informatie: neem vrijblijvend contact op!

2a68f843203a8556c1496d2493df7461