Een nieuwe woning aankopen tijdens de scheidingsprocedure


Kan je een nieuwe woning aankopen tijdens de scheidingsprocedure?

Op zoek naar een nieuwe woonst

Het is een van die belangrijke beslissingen die moeten genomen worden wanneer partners uit elkaar gaan: wat gebeurt er met de gemeenschappelijke woning? Neemt een van beide partners de woning over door middel van een toebedeling, of blijft de woning voorlopig in onverdeeldheid? Als een toebedeling of behoud van onverdeeldheid niet mogelijk of wenselijk is, kan de woning ook worden verkocht.

Hoe het ook zij, minstens één van de ex-partners zal op zoek moeten naar een nieuwe woonst. Logisch dus dat de vraag geregeld rijst: kan je al een nieuwe woning aankopen voordat de scheidingsprocedure helemaal rond is?

Huwelijksstelsel

Voor echtgenoten gehuwd met een contract van scheiding van goederen vormt dit geen probleem. Zij kunnen een nieuwe woonst aankopen op eigen naam en voor eigen rekening, nog voor de scheiding helemaal rond is. De medewerking of toestemming van de andere echtgenoten is hiervoor niet vereist.

Onder toepassing van een gemeenschapsstelsel (dit is het geldende stelsel voor alle echtgenoten die zonder contract zijn gehuwd) ligt dit moeilijker. Een nieuwe woning kan worden aangekocht indien je beschikt over eigen middelen, dat wil zeggen middelen die er reeds van voor het huwelijk zijn, of die door schenking of erfenis werden verkregen.

Bij gebrek aan zulke eigen middelen is een nieuwe aankoop enkel mogelijk mits instemming en medewerking van Uw (bijna ex-) echtgenoot. Het aangekochte goed zal dan definitief Uw persoonlijke eigendom worden als de echtscheiding rond is.

Laat je goed bijstaan door een notaris bij de nieuwe aankoop. De bedoeling om de woning uiteindelijk op eigen naam te verwerven moet duidelijk blijken uit een aantal juridische clausules. Daarin wordt dan gesteld dat de andere echtgenoot mee tekent ter kennisname, maar dat het aangekochte pand na de scheiding wel degelijk enkel eigendom van de aankopende echtgenoot zal zijn. Let op, indien de scheiding om een of andere reden toch niet doorgaat, zijn de beide echtgenoten wel gebonden door de aankoopovereenkomst. Zorg dat je goed geïnformeerd tot ondertekening overgaat!

Klein of groot beschrijf

In bepaalde gevallen is het mogelijk om van klein beschrijf te genieten voor de nieuwe aankoop, ondanks het feit dat de eigendom van de gemeenschappelijke woning pas effectief naar Uw (bijna ex-) echtgenoot overgaat bij definitief worden van de echtscheiding of ondanks het feit dat de gemeenschappelijke woning nog te koop staat.

Vroeger betaalde je op het moment van de aankoop het gewone registratierecht van 10% om dan nadien (na verkoop of toebedeling) een teruggave te vragen voor het klein beschrijf (5%). Sinds de versoepeling van het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst hierover, kan je meteen bij aankoop van het verlaagde tarief van 5% genieten, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Maar wat met de financiering?

Ook niet onbelangrijk: hoe zit het dan met de financiering van de nieuwe aankoop? Deels verloopt deze financiering waarschijnlijk via de bank en eventueel via een overbruggingskrediet voor het geval de te koop gestelde woning nog niet verkocht is geraakt.

Indien de woning wordt toebedeeld aan de andere echtgenoot, rekent de kopende echtgenoot waarschijnlijk wel op de oplegsom voor die toebedeling, om de nieuwe aankoop te kunnen financieren. Daar moet de timing van de verschillende transacties dus goed op elkaar worden afgestemd. De tussenkomst van de andere echtgenoot bij de nieuwe aankoop kan een handig en tijdelijk hulpmiddel zijn om toch al te kunnen tekenen voor de nieuwe woning tijdens de echtscheidingsprocedure. Om de financiering vervolgens rond te krijgen, zijn een goede timing en goed afspraken zeer belangrijk.

Heb je hierover vragen? Aarzel niet me te contacteren! info@verasteyvers.be