Echtscheidingsprocedures


Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

Echtscheidingsprocedure op basis van onherstelbare ontwrichting

Als slechts een van de echtgenoten wil scheiden, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid. Hiervoor is vereist dat jullie reeds een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven.

Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijkheid.

Bij een EOO kan het verzoek tot echtscheiding eenzijdig, d.w.z. door één van de echtgenoten, worden ingeleid. Er hoeft dus geen akkoord te zijn van de ander om de echtscheiding in te zetten.  De rechter spreekt de echtscheiding uit indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan. Ofwel dient bewijs te worden geleverd van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk ofwel dient te worden aangetoond dat de echtgenoten reeds sedert een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven ( 6 maanden in geval van gezamenlijke aanvraag tot scheiding, 1 jaar in geval van eenzijdige aanvraag tot scheiding).

De rechter zal meteen ook een notaris aanstellen voor de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogensstelsel. Immers, indien partijen zelf geen akkoord bereiken over de volledige verdeling, zal een onafhankelijke notaris de nodige beslissingen in Uw plaats nemen overeenkomstig de wettelijke regels van verdeling.

Ook op dit moment nog kunnen partijen nog de weg van bemiddeling inslaan om alsnog tot een onderling akkoord over de verdeling te komen.

De echtscheiding wordt op korte termijn uitgesproken. Daarbij wordt dan door de rechter een notaris aangesteld die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van jullie huwelijksvermogen. Tenzij jullie zelf nog een akkoord over de verdeling bereiken, zal de aangestelde notaris de verdeling overeenkomstig de wettelijke regels verdelen in jullie plaats.

De EOO-procedure start dus met de echtscheiding. Nadien komen de regelingen pas aan bod.

Echtscheidingsprocedure in onderlinge overeenstemming

Bij een procedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) is het net omgekeerd. Eerst wordt de regeling opgemaakt, pas daarna wordt de eigenlijke echtscheiding geregeld.

Een echtscheiding in onderlinge toestemming kan bij de rechtbank in gang worden gezet zodra een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier staat. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord.

Jullie houden zelf de inhoud van het akkoord in handen, al is dat niet steeds even gemakkelijk… de voordelen zijn duidelijk.

Als erkend bemiddelaar en jurist kan ik jullie hierin bijstaan en jullie helpen om uit de rechtbank weg te blijven. Op deze manier komen jullie op een aangenamere, snellere en goedkopere manier tot een akkoord en afronding van de scheiding.

Maak een vrijblijvende afspraak, om samen te bekijken wat ik voor jullie kan betekenen.

bemiddeling