De bemiddelaar als juridisch adviseur


De bemiddelaar als juridisch adviseur. Kan dat wel?

Ja zeker! En dit is waarom…

De onpartijdige bemiddelaar

Een bemiddelaar treedt op als onpartijdige derde: werkt voor alle partijen en waakt over de belangen van alle betrokkenen. Zonder standpunt in te nemen of oordeel te vellen.

De bemiddelaar begeleidt de gesprekken en zoekt samen met de partijen naar een gezamenlijk akkoord.

Juridisch advies

Daarnaast is het volgens mij erg belangrijk dat de partijen ook grondig zijn geïnformeerd over de juridische kant van de zaak. Elke partij moet goed weten wat zijn of haar wettelijke rechten en verplichtingen zijn. Alleen dan kan je ten gronde overgaan tot het sluiten van een weloverwogen akkoord.

Partijen kunnen van alles overeenkomen, met betrekking tot de verdeling van de woning, overnemen van de lening, regeling voor de kosten van de kinderen, maar het is belangrijk dat deze zaken ook stroken met de wet, en juridische gelding en afdwingbaarheid hebben indien dat nodig zou blijken. De bemiddelaar stuurt hierin bij en waakt over de juiste juridische formulering van de gemaakte afspraken.

De overeenkomsten die gesloten worden in het kader van een echtscheiding in onderlinge toestemming hebben voor een groot deel het karakter van een ‘dading’ of ‘transactionele ‘ overeenkomst (voor zover het gaat om verdeling van de goederen, gelden en schulden, de woning, onderhoudsgeld tussen echtgenoten). Dit wil zeggen dat men nadien niet meer op de gemaakte afspraken kan terugkomen, zelfs al was men zich bij het sluiten van de overeenkomst niet bewust van de juridische regels, mogelijkheden of rechten.

multidisciplinaire aanpak

Als ervaren juriste en erkend bemiddelaar in familiezaken bied ik scheidende koppels een multidisciplinaire aanpak. De partners worden grondig geïnformeerd over de juridische kant van de zaak, de procedure, en hun rechten en plichten.

Vaak weten mijn cliënten bijvoorbeeld niet dat, als ze gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel, men aanspraak kan maken op een deel van elkaars spaarrekeningen, opgebouwde verzekeringskapitalen e.d.

Scheidende partners kunnen daaraan verzaken, maar het is wel belangrijk dat zoiets gebeurt na grondig geïnformeerd te zijn. Ontdekt een ex-partner zo’n informatie pas later, dan komt heel het evenwichtsgevoel bij de doorlopen scheiding op losse schroeven te staan. Dat zal je niet overkomen als je, grondig geïnformeerd en met kennis van zaken, aan zo’n recht op deelname hebt verzaakt in het kader van de globale afspraken van de echtscheiding.

Ik begeleid de partners in de opmaak van een onderling akkoord. Doordat beide partijen uitgebreide info hebben gekregen, en zo de afweging van hun rechten en mogelijkheden hebben kunnen maken, ontstaat een ‘grondig’ akkoord. Eentje dat niet zomaar opnieuw in vraag zal worden gesteld.

Na het ondertekenen van het regelingsakkoord, leid ik de procedure voor mijn cliënten in op de bevoegde rechtbank.

Daarnaast is er aandacht voor de menselijke kant van de zaak: er is oog voor de grote impact die een scheiding heeft op het dagelijkse leven, en er is ruimte voor bemiddelende gesprekken indien dat nodig is. Het kan zijn dat de emoties zodanig op de voorgrond staan dat zij een zakelijk gesprek over de regeling van de echtscheiding in de weg staan. Een bemiddelend gesprek kan daarin helpen, en kan de bestaande struikelblokken doen verzachten.

Een “zakelijk” gesprek over het afhandelen van de scheiding, is soms pas mogelijk als er eerst ruimte is geweest om ventileren, te zeggen wat er gezegd moest worden. Feit dat de bemiddelingsgesprekken zijn afgebakend in tijd en ruimte, maakt het vaak gemakkelijker om te zeggen wat moeilijk is.

Meer informatie? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

image1 (4)